Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2015

2198 d9d4

borexino:

palmist:

they’re like mini humans i swear

dogs are just amazing

Reposted fromtron tron viakoskoss koskoss

January 04 2015

JesusOnMars
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viabudas budas

January 03 2015

JesusOnMars
8887 5be4
Reposted fromstrawberry-tree strawberry-tree

December 28 2014

4366 bd8b 500
Reposted fromUtau-Hime Utau-Hime viamdzsrdz mdzsrdz
JesusOnMars
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Mój mąż mnie nie wyrucha. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol

December 20 2014

JesusOnMars
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
JesusOnMars
6874 8f33 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viadelayed delayed

December 09 2014

JesusOnMars
8290 6863

December 07 2014

JesusOnMars
6622 40df 500
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaechoes echoes
2028 0792 500

mymodernmet:

UK-based artist Robin Wight uses stainless steel wire to form stunning, dynamic sculptures of winged fairies dancing in the wind.

Reposted frombwana bwana viaoscario oscario
JesusOnMars
2671 7822
"Zjeść ludzia? Nie, ukocham."

December 03 2014

JesusOnMars
Reposted fromfungi fungi viapolaczetto polaczetto
JesusOnMars
Reposted frombukoz bukoz viasiostra siostra

November 25 2014

JesusOnMars

November 23 2014

JesusOnMars
😂
JesusOnMars
6890 1f14
Reposted fromlyapics lyapics viamakemewannadie makemewannadie

November 22 2014

5221 92a7
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
5220 d2b5 500
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl